نقشه برداریانجام کار نقشه برداری

۱۳۹۹-۱۰-۱۶
کارشناس رسمی دادگستری قوه قضای

آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

کارشناس رسمی دادگستری قوه قضاییه  آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی .در اوايل برگزاري آزمون کارشناس رسمي دادگستری، تمامي […]