شاغولی ستون و تیر

۱۳۹۹-۱۰-۱۵
نقشه برداری سازه های بتنی

سازه های بتنی

نقشه برداری سازه بتنی پیاده سازی جای ستون خاموت ها شاغولی ستون و تیر